Published on 17-12-2020

Nieuwe fase voor Techniekpact Twente

De uitdaging van de jaren twintig.

Nieuwe fase voor Techniekpact Twente

Precies zeven jaar geleden zijn we gestart met het Techniekpact programma in Twente. Met de nadruk op ‘we’, want het programma is vanaf het begin gedragen door de overheid, de onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven in de hightech- en ICT-sector. Zowel op bestuurlijk niveau als in de uitvoering.

In 2014 heeft de Stuurgroep voor de Human Capital Agenda, waarin alle relevante partners op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd zijn, een aantal heldere doelstellingen geformuleerd: in 2020 kiest minimaal 40% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voor een techniekprofiel, kiest eveneens 40% voor een vervolgstudie in de techniek en ICT en is het aantal werknemers in de technische sector gegroeid met 10%. Sindsdien zijn er tientallen projecten uitgevoerd met één centrale opgave: bijdragen aan het vergroten van de instroom, doorstroom en behoud van technisch talent in Twente.

En met succes! Het aantal werknemers is begin 2020 toegenomen met zo’n 3.000, hetgeen een groei betekent van iets meer dan 10%. Circa tweederde van de VWO’ers en bijna de helft van de Havo-leerlingen kiest inmiddels voor een zogeheten N-profiel. De doorstroom naar een technische vervolgopleiding laat eveneens een sterke groei zien. Daarmee scoort Twente ruim boven het landelijk gemiddelde. Alleen het VMBO blijft nog achter, maar met de introductie van het nieuwe programma voor Sterk Techniekonderwijs zal naar verwachting de komende jaren ook hier een inhaalslag gemaakt kunnen worden.

Alle reden om trots te zijn, maar niet om tevreden achterover te leunen! De vraag naar adequaat geschoold technisch personeel en IT’ers blijft ook in de toekomst op een hoog niveau. De instroom van nieuwkomers op de arbeidsmarkt zal in het voorliggende decennium lager zijn dan de uitstroom. En dat terwijl de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers blijft toenemen, niet alleen in de hightechsector, maar ook in andere sectoren als de zorg en het onderwijs. Talent is schaars, en zal in de jaren twintig steeds schaarser worden!

Techniekpact Twente gaat de komende periode een nieuwe fase in. Dat hangt samen met de keuze die in onze regio is gemaakt voor een nieuwe bestuurlijke structuur, met een krachtige Twenteboard en Twenteboard Development als uitvoeringsorganisatie. Ook het programmabureau van Techniekpact Twente zal hierin een plek krijgen. Programmadirecteur Ton Beune zal zijn taken overdragen aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie; Angelique Fiselier en Antoinette Tanke blijven vooralsnog de vertrouwde gezichten voor de projecten die met scholen en bedrijven worden uitgevoerd en voor het HR-platform.

Ton Beune

Programmadirecteur Techniekpact Twente

Met de start van het Uitvoeringsprogramma 2021 van Techniekpact Twente eindigt mijn rol als programmadirecteur van Techniekpact in onze regio. Ik heb zeven jaar met veel plezier een bijdrage mogen leveren aan een voor de regio, en misschien wel voor Nederland unieke samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Een samenwerking die zijn waarde bewezen heeft.

Een belangrijke focus bij de nieuwe aanpak van de Twenteboard ligt op ‘Talent’. In brede zin, dus niet alleen voor de hightech sector. Een terechte verbreding, naar mijn idee. Binnen dit aandachtsveld blijft Techniekpact gelukkig een herkenbaar onderdeel en een belangrijk uitvoeringsprogramma. Met veel aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van technisch talent, in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Met een sterke rol voor het HR-platform als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. En met een krachtige samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Een programma van, voor en door de partners. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak ook de komende jaren zijn vruchten af zal werpen! Ik wens eenieder daar veel succes bij en zal de voortgang met belangstelling blijven volgen.

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak

Ben je enthousiast over onze aanpak en wil je aanhaken? Vertel ons jouw ideeën. We denken graag mee en verbinden je met de juiste initiatieven, onderwijsorganisaties of bedrijven. Samen werken we aan de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent in Twente. Maak een afspraak!